Čl. I. Úvod

 1. V tejto časti zásad ochrany osobných údajov nájdete informácie o rozsahu spracovania údajov, o
  prevádzkovateľovi, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, kontaktoch a opatreniach na zabezpečenie
  bezpečnosti údajov.
 2. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v
  znení neskorších predpisov.
  Čl. II. Rozsah
 3. Spoločnosť Mandala Slovakia a.s. ako prevádzkovateľ internetového obchodu
  www.astrologickaskola.sk (v ďalšom len „prevádzkovateľ“)musí pre poskytnutie svojich služieb
  spracovávať osobné údaje. Súhlasom s obchodnými podmienkami potvrdzujete, že ste si prečítali
  a porozumeli im rovnako ako i týmto pravidlám ochrany a spracúvania osobných údajov vrátane
  toho, ako a prečo používame vaše údaje.
 4. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej
  spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade
  kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa
  Zákona č. 18/2018 Z. z.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným
  osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci
  prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
  Čl. II. Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov
 6. Pod právnickým pojmom spracovanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú
  operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných
  údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, zmenu,
  vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom,
  preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva
  automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 7. Zhromažďovanie osobných údajov je ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu
  alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie,
  výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu.
 8. Neexistuje žiadna zmluvná alebo právna povinnosť poskytovať osobné údaje. Nie ste povinní
  poskytovať osobné údaje.
 9. Pri údajoch ktoré sú povinné (údaje, ktoré sú označené ako povinné údaje) je dôsledkom ich
  neposkytnutia skutočnosť, že danú službu nemožno vykonať. Ďalším dôsledkom neposkytnutia
  požadovaných údajov môže byť to, že nebudeme môcť poskytovať naše služby rovnakým
  spôsobom alebo v rovnakej kvalite.
 10. Osobné údaje poskytujeme štátnym orgánom (vrátane orgánov činných v trestnom konaní), ak je
  to nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme viazaní (právny základ: článok 6 ods. 1
  písmeno c) GDPR) alebo je to nevyhnuté pre uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov
  (právny základ článok 6 ods. 1 písm. f GDPR).
  Čl. III. Doba uchovávania osobných údajov
 11. Vaše osobné údaje poskytnuté pre vybavenie objednávky neuchovávame dlhšie ako je to potrebné
  na príslušný účel spracovania. Ak tieto údaje už nie sú potrebné na plnenie zmluvných alebo
  právnych záväzkov, budú sa pravidelne vymazávať, po uplynutí doby archivácie 10rokov. Naše
  systémy zachovajú informácie za účelom archivácie Vašich transakcií v rozsahu údajov, ktorých
  uchovanie je potrebné pre uplatnenie nárokov ako napr. právo na reklamáciu počas záručnej doby,
  alebo ak to vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní (obchodné alebo daňové
  účely alebo zachovanie dôkazov pre právne spory). Je tiež možné, aby sme Vaše osobné údaje
  uchovávali dlhšie, ak ste s tým výslovne súhlasili.
 12. Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli pri vytvorení zákazníckeho účtu na web stránke internetového
  obchodu www.mandaland.sk budú vymazané na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so
  spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných
  údajov alebo požiadate o ich vymazanie.
  Čl. IV. Vaše údaje
 13. Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás
  ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo
  alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo
  iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje
  alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré
  tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu,
  mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr.
  identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických
  pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa,
  môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.
  Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš
  poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke,
  ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj,
  keďže ide o Váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou
  starostlivosťou.
  Čl. V. Kategórie údajov
  • Prihlasovacie údaje : e-mailová adresa a heslo
  • Údaje zákaznícka : pohlavie, meno a priezvisko, dátum narodenia (ak je to potrebné )
  • Údaje o adrese : ulica, číslo domu, ďalšie informácie o adrese , PSČ, mesto, krajina
  • Kontaktné údaje : telefónne číslo(a), e- mailová adresa(y)
  • Údaje o objednávke: objednané produkty, ceny, informácie o platbe a spôsobe doručenia
  • Údaje o platbe : údaje o účte
  • Údaje o prístupe : dátum a čas návštevy našej stránky, IP adresa
  • Súbory cookies : textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk .
  Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na
  základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu
  používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez
  cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne
  vyhovieť vašim požiadavkám . Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie
  nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov
  cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Čl. VI. Účel použitia údajov

 1. Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO – podnikateľ aj vaše obchodné meno,
  miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) – na faktúru pre vás a súvisiace doklady .Právnym
  základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z
  predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov.
 2. E-mail – komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky,
  aktualizácia informácií, doručenie dodatočných informácií od dodávateľa. Právnym základom pre
  spracovanie týchto osobných údajov je plnenie zmluvy.
 3. E-mail – doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený
  záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli
  platiacemu zákazníkovi dodané .
 4. Telefónny kontakt – za účelom informovania o stave objednávky, VIP starostlivosti o zákazníka
  .Právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa dodať zákazníkovi čo najvyššiu
  hodnotu za jeho peniaze.
 5. Platobné údaje – technické zabezpečenie platby . Právnym základom je plnenie zmluvy
  uzavretej online.
 6. Referencie – vaše odporúčanie (referenciu) na naše produkty uverejňujeme len na základe

vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-
mail, v ktorom vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a

kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj odporúčanie zo stránky stiahneme a vaše
údaje zlikvidujeme .
Čl. VI. Práva spotrebiteľa

 1. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
  osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 2. právo na informácie, ktoré sú plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami
 3. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva
  vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom
  túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail
 4. právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú
  neaktuálne
 5. právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby
  prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje
 6. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa
  domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom
 7. právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona
 8. právo na prenosnosť osobných údajov
 9. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov
 10. máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne
  údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne.
 11. Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme
  na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy
  a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme
  musieť ďalej spracovávať.

1.
Čl. VII. Kontaktné osoby na uplatnenie práv

 1. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť,
  ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme
  písomne.
 2. Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému
  záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracúvaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od
  doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.
 3. Kontaktný e-mail: info@astrologickaskola.sk
 4. Kontaktná osoba : Ľubomír Slejzák , +421 0905 897 913
 5. Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov
  Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej
  doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č.
  18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov) .

Čl. VIII. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

 1. Vedenie účtovníctva:
  Tak ako prevádzkovateľ aj externý účtovník v pozícii sprostredkovateľa má v zmysle GDPR
  povinnosť chrániť vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Preto musí vždy zohľadniť riziká spojené so
  spracúvaním osobných údajov (napr. náhodné alebo nezákonné zničenie, strata, zmena, osobných
  údajov alebo neoprávnený prístup k nim). S účtovnou firmou,ktorá nám spravuje účtovníctvo
  máme o tom uzatvorenú špeciálnu zmluvu.
 2. Marketingová činnosť:
  E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu.
  Telemarketing: marketingové hovory vykonávame za účelom ponuky našich tovarov a s tým
  súvisiacej marketingovej komunikácie. Právnym titulom pre spracovanie vášho tel. čísla je buď
  váš súhlas, alebo aspoň náš oprávnený záujem na konvenčnom priamom marketingu.
 3. Štátne orgány:
  V prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr.
  advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR) uloží povinnosť,
  aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť. Odovzdanie vašich osobných
  údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych
  rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  Čl. IX. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov
  Náš internetový obchod www.astrologickaskola.sk nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba
  mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný
  zástupca (rodič, alebo poručník).

Čl. X. Záver

 1. Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné
  údaje tretím stranám.
 2. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a
  zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak
  organizačného rázu.
 3. V astrologickej škole nám veľmi záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne
  kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Prijaté bezpečnostné
  opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Tieto pravidla ochrany a spracovania osobných údajov (GDPR) vrátane ich súčastí sú
platné a účinné od 20. 09. 2021.